Vă oferim

Servicii de Cadastru și Topografie

 • Primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară - obținerea numărului cadastral în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru teren, construcție/apartament și dependințe;

 • Înscrierea/radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (dreptul de servitute, superficie, uz, uzufruct, abitație);

 • Înscrierea/radierea în/din evidențele cadastrale a unei construcții edificate pe un teren înscris în cartea funciară;

 • Întocmirea documentației cadastrale în vederea modificării limitei, suprafeței, repoziționării, actualizarea categoriei de folosință/destinției imobilului, actualizări de informații tehnice cu privire la imobil (adresa, vecinătăți, erori ale suprafeței parcelelor/apartamentelor componente) sau la identificarea cadastrală;

 • Documentație cadastrală pentru alipiri/dezlipiri imobile;

 • Documentație cadastrală pentru apartamentarea/subapartamentare/reapartamentare unei construcții - condominiu/extindere condominiu - mansardare pentru înființarea de unități individuale noi;

 • Reconstituirea cărții funciare;

 • Documentații/planuri topografice necesare obținerii autorizării lucrărilor de construire/desființare;

 • Planuri de situație, hărți analogice și digitale la diferite scări, profile topografice, calcul distanțe, cote, unghiuri etc;

 • Trasări, țărușări, determinări coordonate/cote prin tehnica GPS.

 • Sisteme Informaționale Geografice (GIS) și baze de date spațiale

 • Realizare de baze date interogabile cu distribuție spațială - administrare și analiză;

 • Cartare, cartografiere a informației localizate prin coordonate;

 • Modelare virtuală a suprafeței tereste - analiză calitativă și cantitativă;

 • Peisaje geografice, Riscuri naturale și antropice

 • Studii și cercetări geografice cu privire la distribuția și tipologia fenomenelor și proceselor naturale, peisaje, forme de relief etc;

 • Studii și cercetări privind identificarea și evaluarea zonelor cu risc natural și antropic;

 • Documentații și studii geografice necesare realizării planurilor de urbanism (PUG, PUZ, zone protejate etc).